Konferencia Kolektívne vyjednávanie - vyššia mzda
Konferencia "II. pilier po novom alebo ako na zmeny v starobnom dôchodkovom sporení”
Konferencia "Dôchodkové poistenie a minimálny dôchodok"/"Pension insurance and minimum
Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike a Labour Law Association/Asociácia pracovného práva pre Vás usporiadali dňa 26. 3. 2018 konferenciu v rámci medzinárodného projektu "Kultúry sveta práce".
"Nehovorme o priemysle 4.0, práci 4.0,

KONFERENCIA "Odmeňovanie v pracovnom práve" / Conference "RENUMERATION IN LABOUR LAW"

Právo na spravodlivú mzdu za vykonanú prácu predstavuje nielen kľúčový pracovnoprávny nárok zamestnanca, ale súčasne tvorí i základný motivačný prostriedok zamestnávateľa k dosiahnutiu vyššej produktivity práce. Právnu úpravu odmeňovania v Zákonníku práce možno označiť minimálne za nedostatočnú a roztrieštenú, keď je z veľkej časti dotvorená prostredníctvom kolektívnych zmlúv a...
Čítať viac...

"Konferencia "Pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom" / Conference "Industrial relations with foreign element"

The area of ​​relationships at the interface between the private international law sector and labour law sector, as a result of globalization and international economic integration, strongly and dynamically develop and in practice, number of labour relations with a foreign element increase. Nevertheless, the professional literature does not pay enough attention to this legal re...
Čítať viac...

Konferencia "Agentúrne zamestnávanie po novele Zákonníka práce" / Conference "Agency work after the last amendment of the Labour Code"

During the last period, agency employment has become one of the most discussed issues of the labour market with regard not only to ensure the required flexibility of labour relations, but also with a view to ensuring the necessary employment protection of employees. Because the current legislative changes in the relevant labour legislation have set a new legal framework for the...
Čítať viac...

Konferencia "Platnosť a neplatnosť právnych úkonov v pracovnom práve" / Conference "The validity and invalidity of legal acts in labour law"

Persistent application uncertainties related to the lack of definition of Civil Code subsidiarity on relationships caused by different legal interpretations and different approach subjects of labour relations in the rights and obligations arising from labour standards. Issues related to invalid termination of employment; validity of actions performed without an agreement with e...
Čítať viac...

Konferencia "Ochrana súkromia zamestnanca" / Conference "Workplace Privacy and Employee Monitoring"

Labour Law Association in cooperation with its partners organized a conference entitled "Protecting the privacy of the employee", held on 6. 11. 2014 at the Institute for Labour and Family Research in Slovakia with attendance of the representatives from the Office for Personal Data Protection, Ministry of Labour, Social Affairs and Family as well as the practising experts. The ...
Čítať viac...