Labour Law Association / Asociácia pracovného práva s hlbokým zármutkom prijala správu o tom, že nás necelý mesiac pred svojimi osemdesiatymi štvrtými narodeninami opustil prof. Roger Blanpain.

roger-blanpainLabour Law Association / Asociácia pracovného práva s hlbokým zármutkom prijala správu o tom, že nás necelý mesiac pred svojimi osemdesiatymi štvrtými narodeninami opustil prof. Roger Blanpain.

Profesor Blanpain bol vedúcou osobnosťou európskeho a medzinárodného pracovného práva. Je autorom stoviek odborných článkov, monografií, či učebníc, pokrývajúcich celé spektrum pracovného práva. Monografia European Labour Law, ktorej 14. vydanie vyšlo v roku 2014, je nepostrádateľným zdrojom pre právnikov a právničky po celej Európe. Svojím dielom však profesor Blanpain výrazne presiahol hranice pracovného práva. Založil a až doposiaľ viedol unikátny globálny projekt International Encyclopaedia of Laws, do ktorého zapojil vyše 1200 špičkových odborníkov na rôzne právne odvetvia z celého sveta.

Kariéra profesora Blanpaina sa spája najmä s Právnickou fakultou Katolíckej univerzity v Leuvene, na ktorej pôsobil od roku 1967 a v rokoch 1984 až 1988 zastával pozíciu jej dekana. Ako hosťujúci profesor navštevoval univerzity po celom svete. Svoju pedagogickú kariéru zavŕšil poslednou pravidelnou prednáškou v roku 2014 na Tilburg university. V rokoch 1986 – 1989 bol predsedom International Industrial Relations Association (ILERA) a od roku 2001 do roku 2003 viedol Medzinárodnú spoločnosť pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia.

Kto mal tú česť spoznať okrem diela profesora Blanpaina aj jeho osobnosť, bude si navždy pamätať jeho životný elán, neskrotnú energiu a priam až detskú zvedavosť a hlad po všetkých novinkách vo svete práva a spoločnosti. Predovšetkým je to však jeho ľudskosť, pokora a ochota vždy pomôcť, ba sa až rozdať, vďaka čomu v nás zanechá nezmazateľnú stopu. Najlepšie osobnosť profesora Blanpaina vystihuje titul jeho memoárov, ktorý znie: „Wat kan ik voor u doen?” (Čo pre Vás môžem spraviť?).

Rodine a blízkym profesora Blanpaina vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
V Trnave, 12. októbra 2016

Martin Bulla

V mene predsedníctva LLA

It is with great sorrow that the Labour Law Association/Asociácia pracovného práva learned of the passing of prof. Roger Blanpain only a couple of weeks before his 84th birthday.

Professor Blanpain was a leading figure of European and international labour law. He is the author of hundreds of scientific articles, monographs, and textbooks, covering the entire spectrum of labour law. His book European Labour Law, whose 14th edition was published in 2014, is an indispensable resource for lawyers throughout Europe. However, the impact of professor Blanpain greatly exceeded the boundaries of labour law. He was the founder and by now general editor of a unique global project International Encyclopaedia of Laws, in which he involved more than 1,200 prominent experts in various fields of law from around the world.

The career of professor Blanpain is associated mainly with the Law Faculty of the Catholic University of Leuven, where he worked since 1967 and in the years 1984 to 1988, held the position of a dean. As a visiting professor, he toured universities all over the world. Professor Blanpain concluded his teaching career with his last regular lecture at Tilburg university in 2014. Between 1986 and 1989, he served as president of the International Industrial Relations Association (ILERA) and from 2001 to 2003 led the International Society for Labour Law and Social Security Law.

Those who had the honour of getting to know not only scholarly work of professor Blanpain, but also his personality, will always remember his enthusiasm, inexhaustible energy and almost childlike curiosity and hunger for all the latest news in the world of law and society. Above all, it will be for his humanity, humility and eagerness to help people, why he will leave an indelible mark on our souls. The personality of professor Blanpain is best described by the title of his memoirs, which reads: „Wat kan ik voor u doen?“ (What can I do for you?).

We extend our most sincere condolences to the bereaved family.
Trnava, 12. October 2016

Martin Bulla

On behalf of the LLA Board

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *