Kultúra sveta práce a sociálne partnerstvo

Konferenciu “Sociálne partnerstvo a Kultúra sveta práce” s podtitulom “25 rokov sociálneho partnerstva v Slovenskej republike”, za účasti najvyšších predstaviteľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, reprezentatívnych sociálnych partnerov, predstaviteľov akademickej obce i viac ako 90 pozvaných hostí, usporiadalo dňa 14. júna 2016 Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR a Labor Law Association / Asociácia pracovného práva v spolupráci s inštitucionálnymi partnermi Konfederáciou odborových zväzov SR, Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave.

Základnú ideu konferencie predstavovalo vyvrcholenie päťročného úsilia Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike a jej partnerov o kultiváciu pracovného prostredia zamestnancov v súlade so svojou silnou sociálnodemokratickou orientáciou prostredníctvom projektu “Kultúra sveta práce/Kultur der Arbeitswelt”. Hoci sa konferencia primárne zameriavala na reflektovanie uplynulého obdobia konštituovania moderného poňatia trhu práce, prostredníctvom ďalších panelov a ich účastníkov sa snažila upriamiť pozornosť aj na aktuálny stav pracovnoprávnej úpravy a načrtnúť budúce trendy nielen jej vývoja, ale aj samotného trhu práce pod vplyvom nastupujúcej štvrtej priemyselnej revolúcie.

Priebeh konferencie bol sústredený do 5 hlavných panelov, ktoré sa postupne zameriavali na jednotlivé aspekty sociálneho partnerstva v národnom i medzinárodnom kontexte. I. panel s podtitulom “25 rokov sociálneho dialógu” bol príležitosťou pre subjektívne i objektívne zhodnotenie uplynulého obdobia 25 rokov budovania sociálneho parnerstva v Slovenskej republike, s možnosťou identifikovania pozitívnych i negatívnych prvkov transformačného procesu sociálneho dialógu z komunistického na moderný demokratický. Vystúpenia jednotlivých panelistov, medzi ktorými možno osobitne zvýrazniť vystúpenie ministra práce Jána Richtera, štátneho tajomníka ministerstva práce Branislava Ondruša, predsedu Odborového zväzu KOVO Emila Machynu, viceprezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu SR Juraja Borgulu alebo profesora Vojtecha Tkáča z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach dali možnosť retrospektívne nahliadnuť do zákulisia a oboznámiť sa s ideami osôb bezprostredne zapojených do tohto transformačného procesu a zhodnotiť ich na základe súčasnej aplikačnej praxe.

Predmetom II. panelu s podtitulom “Sociálne partnerstvo zo Západu na Východ” za účasti prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR Jozefa Kollára, prezidenta Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Jozefa Středulu alebo viceprezidentky Rakúskej konfederácie odborov Renate Anderl bola komparácia vývoja sociálneho partnerstva v postkomunistickom Československu s vývojom v štandardných demokraciách západného typu (v Nemecku alebo v Rakúsku) najmä s ohľadom na vyskytujúce sa problémy s členstvom v odborových organizáciách, vznikom žltých odborových zväzov, prípadne skúsenosti vôbec s nadväzovaním prvých kontaktov s postkomunistickými predstaviteľmi odborov a vplyvom demokratického alebo totalitného politického režimu na vývoj sociálneho partnerstva.

III. panel s podtitulom “Industrie 4.0” sa zameriaval najmä na vplyv nastupujúcej štvrtej priemyselnej revolúcie ako ústredného motívu moderného hospodárskeho trhu na oblasť sociálneho partnerstva, identifikácie možností zapojenia sociálnych partnerov do jej presadzovania v praxi s cieľom ochrany práv a záujmov zamestnancov na pracovisku. Nemecký sociológ Henning Meyer alebo predseda ZO OZ KOVO Volkswagen Zoroslav Smolinský diskutovali o príležitostiach, ale aj negatívnych dopadoch, ktoré môže mať na zamestnancov intenzívnejší nárast automatizácie do výrobného procesu aj v kontexte straty súčasných pracovných miest.

IV. panel s podtitulom “Aktuálne zmeny v legislatíve” následne tématicky nadväzoval na problematiku aktuálneho vývoja v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, a to najmä po zverejnení nálezu Ústavného súdu SR k zákonu o kolektívnom vyjednávaní a možnostiach novelizácie tohto právneho predpisu v oblasti rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. V. panel s podtitulom “Mobilita pracovných síl” s charakterom workshopu a skúsenými lektormi bol osobitne zameraný na nastupujúcu generáciu mladých odborových funkcionárov a členov, resp. mladých ľudí všeobecne s cieľom poskytnúť im najmä návod na lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce prostredníctvom lepšieho zdieľania informácií o možnostiach štúdia alebo práce v zahraničí, ale súčasne aj rozprúdiť diskusiu o hľadaní miesta zástupcov zamestnancov v podmienkach moderného trhu práce.

Výstupom konferencie popri usporiadaní samotných panelov je aj príprava zborníka príspevkov  s názvom Social Partnership in 21st Century: the Ways Forward. Sociálne partnerstvo v 21. storočí: cesta vpred” prevažne v anglickom jazyku, ktorý v príspevkoch autorov zachytáva niektoré významné okamihy a etapy vývoja relevantnej pracovnoprávnej úpravy, či načrtáva budúce výzvy moderného trhu práce a sociálneho partnerstva. Zborník príspevkov je dostupný na stiahnutie bezplatne na webovom sídle Labour Law Association / Asociácia pracovného práva v sekcii Publikácie alebo na webovom sídle Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR.

Správa z konferencie je dostupná TU:

http://euractiv.sk/clanky/podnikanie-a-praca/socialne-partnerstvo-je-nastroj-humanizacie-vseliek/

Rozhovory s jednotlivými panelistami k téme konferencie sú dostupné TU:

Henning Meyer

http://euractiv.sk/rozhovory/podnikanie-a-praca/zakladny-prijem-je-problem-cestou-je-zaruka-prace/

Jozef Středula

http://euractiv.sk/rozhovory/podnikanie-a-praca/byt-v-odboroch-je-viac-sexi-ako-byt-v-politickej-strane/

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *