KONFERENCIA "Odmeňovanie v pracovnom práve" / Conference "RENUMERATION IN LABOUR LAW"

Právo na spravodlivú mzdu za vykonanú prácu predstavuje nielen kľúčový pracovnoprávny nárok zamestnanca, ale súčasne tvorí i základný motivačný prostriedok zamestnávateľa k dosiahnutiu vyššej produktivity práce. Právnu úpravu odmeňovania v Zákonníku práce možno označiť minimálne za nedostatočnú a roztrieštenú, keď je z veľkej časti dotvorená prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo individuálnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľov. Chýbajúci záväzný právny rámec spôsobuje viaceré právne nejasnosti vrátane odlišnej aplikačnej praxe. Predmetom vedeckej konferencie bolo na základe jednotlivých príspevkov dospieť k všeobecne akceptovateľnému a právne udržateľnému záveru pri viacerých sporných otázkach súvisiacich predovšetkým s uplatňovaním minimálnych mzdových nárokov, výpočtu dosiahnutej mzdy a priemerného zárobku, či prípustnosti zavádzania rôznych foriem mzdových zvýhodnení nad rámec Zákonníka práce. Súčasťou vedeckej konferencie bolo aj predstavenie novej publikácie podpredsedu Labour Law Association / Asociácia pracovného práva JUDr. et Mgr. Jozefa Tomana, PhD. o individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch, ktorá systematicky nadväzuje na jeho predchádzajúcu publikáciu.

Publikáciu si môžete bezplatne prevziať v sekcii Publications.

IMG_0974   IMG_0975   IMG_0981

IMG_0984   IMG_0990   IMG_0997

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *